§1 Definicje

Znaczenie terminów używanych w niniejszym Regulaminie (dalej: „Regulamin”) jest następujące:

1. Konferencja – spotkanie (szkolenia, seminaria, warsztaty) organizowane przez Hussars Capital Sp. Z o.o ul. Wielkopolska nr 25/1 15-546 BIAŁYSTOK NIP: 9662166543

2. Organizator – Hussars Capital Sp. Z o.o ul. Wielkopolska nr 25/1 15-546 BIAŁYSTOK NIP: 9662166543

3. Uczestnik – osoba uczestnicząca w Konferencji, czynnie (Prelegent) lub biernie (Słuchacz), albo osoba delegowana przez osobę fizyczną lub prawną do udziału w Konferencji.

4. Zgłoszenie – działania podjęte przez Uczestnika, mające na celu zarejestrowanie na Konferencję.

5. Potwierdzenie udziału – powiadomienie wysłane pocztą elektroniczną przez Organizatora do Uczestnika w odpowiedzi na zgłoszenie.

6. Zdarzenia losowe – zdarzenie przyszłe, możliwe, ale niepewne, niezależne wyłącznie od Organizatora, w tym między innymi lecz nie wyłącznie zdarzenia takie jak: powódź; pożar w budynku, w którym ma się odbyć konferencja; konflikt zbrojny; zamieszki uliczne; awaria w budynku, w którym ma się odbyć konferencja, taka jak: awaria instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjna, gazowa, grzewcza, klimatyzacyjna, pożarowa lub inna, której wystąpienie zagraża życiu lub zdrowiu osób przebywających w takim budynku; katastrofa drogowa, lotnicza, kolejowa, która uniemożliwia dojazd do miejsca odbycia konferencji, jak również bezpieczne jej przeprowadzenie; inne zdarzenia, którychwystąpienie uniemożliwia zorganizowanie konferencji według programu albo zagraża życiu lub zdrowiu Uczestnika konferencji w przypadku jej odbycia.

§2 Postanowienia Ogólne

1. Konferencja CCConference, odbędzie się w Centrum konferencyjne POLIN, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, w dniu 17 lutego 2024 r.

2. Organizatorem Konferencji jest Hussars Capital Sp. Z o.o ul. Wielkopolska nr 25/1 15-546 BIAŁYSTOK NIP: 9662166543

3. W ramach Konferencji odbędą się prelekcje, dyskusje panelowe, sesje naukowo-dydaktyczne i edukacyjne.

4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część uczestnictwa w Konferencji i obowiązują każdego Uczestnika.

5. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się na stronie: ccconference.pl

§3 Zasady Uczestnictwa w Konferencji

1. Uczestnictwo w Konferencji jest płatne.

2. Warunkiem udziału w Konferencji jest spełnienie łącznie poniższych postanowień:

• skuteczne dokonanie zgłoszenia poprzez zakup biletu

• otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora

3. Organizator ma prawo do niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Konferencji bez podania przyczyny.

4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konferencji lub delegować w zastępstwie inną osobę niż zgłoszona.

5. Zmiany uczestnika można dokonać do momentu rozpoczęcia Konferencji. W takim przypadku Zgłaszający zobowiązany jest przedłożyć dokument jednoznacznie stwierdzający fakt upoważnienia

Uczestnika do udziału w konferencji. Osoba delegowana w zastępstwie staje się Uczestnikiem i w sposób odpowiedni stosują się do niej prawa i obowiązki Uczestnika.

6. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga zawiadomienia Organizatora do momentu rozpoczęcia Konferencji.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych przez Rejestrującego.

8. Należy poinformować Organizatora o każdej zmianie danych wymaganych do rejestracji (adres e-mail, telefon kontaktowy), zarówno przed jak i po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji na Konferencję.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Prelegentów wraz z informacjami dodatkowymi takimi jak nazwy przedsiębiorstw, firm, spółek oraz innych podmiotów i używania jej do działalności promującej Konferencję.

10. Wobec Uczestnika łamiącego przepisy prawa, regulaminy obowiązujące w miejscu odbywania Konferencji, zasady bezpieczeństwa lub zasady przyzwoitego zachowania, Organizator zastrzega sobie prawo zastosowania środków dyscyplinarnych, włącznie z wykluczeniem Uczestnika z dalszego udziału w konferencji.

11. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w miejscu organizacji Konferencji, a w szczególności Regulaminu użytkowania obiektu

§4 Porządek Konferencji

1. Konferencja odbywa się w dniu 17 lutego 2024 r. Szczegółowy program Konferencji znajduje się na stronie ccconference.pl

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

§5 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje Uczestnika Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.

2. Reklamacje Uczestnika Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji w formie pisemnej.

3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§6 Odpowiedzialność Uczestnika

1. Zabronione jest filmowanie i nagrywanie jakiejkolwiek części Konferencji bez zgody Organizatora. Udział w Konferencji jest równoznaczny z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć, jak również innych praw z tym związanych, w tym praw do wizerunku, oraz z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku:

a) Gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany na terenie obiektu;

b) Gdy Uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą, bądź pozowaniem do zdjęcia.

2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje prezentowane przez siebie, w tym za m.in. używanie nazwy/logo, reklamy, wkładki do materiałów dla uczestników (inserty), banery, rollupy, prezentacje, materiały edukacyjne, materiały reklamowe. W przypadku gdyby takie materiały naruszały prawa osób trzecich, w tym zwłaszcza prawa autorskie oraz pokrewne, żadne roszczenia z tego nie mogą być kierowane w stosunku do Organizatora, a w przypadku gdyby zostały skierowane Uczestnik jest zobowiązany do zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności z tego tytułu.

3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

4. Spożywanie posiłków i napojów może odbywać się jedynie w strefach do tego wyznaczonych (kawiarnie, bary, restauracja).

§7 Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne Konferencji zgodne z opisem na stronie internetowej Konferencji.

2. Organizator ustala plan Konferencji oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.

3. Zmiany w programie Konferencji, o których mowa powyżej, nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora, ani żadnej innej odpowiedzialności Organizatora.

4. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności zdarzeń losowych, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania.

5. Organizator zapewni Prelegentom sprzęt niezbędny do przeprowadzenia prezentacji w postaci rzutnika multimedialnego i sprzętu nagłaśniającego.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, wniesione na teren odbywania się Konferencji, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione.

7. Organizator nie ubezpiecza Uczestników Konferencji na czas jej trwania i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

§8 Postanowienia Końcowe

1. Zakup biletu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych, przeciwpożarowych i innych obowiązujących w Muzeum Polin oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora zgromadzonych danych osobowych. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów przewidzianych przez Organizatora, z zastrzeżeniem postanowień wcześniejszych.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej ccconference.pl

6. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 24 godzin od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej ccconference.pl, bez konieczności osobnego informowania każdego z Uczestników. Gdyby któreś z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się nieważne lub niewiążące, należy je traktować jako pozostające w mocy i posiadające ważną lub wiążącą treść najbliższą i w sposób najpełniejszy uwydatniającą wolę Organizatora.